Statut

Statut Stowarzyszenia Warsaw Masters Team

Tekst jednolity przyjęty w dniu 18 grudnia 2020r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Warsaw Masters Team, zwane dalej „Klubem”, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 1998r. Nr 20, poz. 104 z późniejszy-mi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 2. Siedzibą Klubu jest miejscowość WARSZAWA.
 3. Terenem działania Klubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Klub dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Klub może współpracować oraz być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym, lub podobnym profilu działania.
 6. Klub jest zawiązany na czas nieograniczony.
 7. Nazwa Klubu podlega ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Klub ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz znaku graficznego Klubu
 9. Klub jest zrzeszeniem osób fizycznych, a jego działalność oparta jest przede wszystkim pracę społeczną Członków.

II. Cele i zadania Klubu

§ 2

Celami i zadaniami Klubu są:

 1. organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym dla osób niepełnosprawnych;
 2. propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym;
 3. integrowanie środowisk sportowych, w tym również zagranicznych;
 4. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, w szczególności w pływaniu, także dla osób niepełnosprawnych;
 5. szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorsko-trenerskich;
 6. edukacja sportowa;
 7. tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rozwoju kreatywności i umacniania umiejętności społecznych;
 8. zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom i innym formom patologii społecznej, poprzez propagowanie działalności sportowej;
 9. wymiana informacji, doświadczeń oraz wspólna realizacja projektów i programów z innymi organizacjami oraz instytucjami na terenie kraju, i za granicą;
 10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz nawiązywanie współpracy i kontaktów między nimi.

§ 3

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, a także udział w wymienionych przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty;
 2. organizowanie warsztatów, szkoleń, spotkań, prelekcji, pokazów, wystaw, oraz innych imprez o charakterze sportowym, edukacyjnym i oświatowym;
 3. współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
 4. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, i urzędów oraz sądów w sprawach administracyjnych, prawnych, finansowych, związanych z realizacją celów statutowych;
 5. opiniowanie projektów dotyczących działalności sportowej w szerokim zakresie;
 6. wspieranie inicjatyw sportowych, artystycznych i edukacyjnych, zgodnych z celami statutowymi;
 7. pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe;
 8. realizowanie zamówień publicznych na rzecz ogółu społeczności, bądź poszczególnych grup społecznych;
 9. inne działania sprzyjające rozwojowi Klubu i jego działalności.

§ 4

 1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Realizacja celów statutowych opiera się na społecznej pracy Członków Klubu. Do realizacji celów statutowych Klub może tworzyć miejsca pracy na podstawie umów o pracę, albo zlecać zadania podmiotom zewnętrznym za wynagrodzeniem.

III. Członkowie Klubu

§ 5

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne albo podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Osoba prawna albo podmiot nie posiadający osobowości prawnej może być jedynie Członkiem wspierającym Klub.

§ 6

Klub posiada członków:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych.

§ 7

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
  1. złoży deklarację członkowską;
  2. spełnia warunki ustawy – Prawo o stowarzyszeniach;
  3. zobowiąże się opłacać składki członkowskie.
 2. Osoba przystępująca do Klubu staje się Członkiem zwyczajnym po złożeniu deklaracji członkowskiej (pisemnie albo poprzez formularz elektroniczny) i opłaceniu składki za rok, w którym nastą-piło złożenie deklaracji, o ile Zarząd Klubu w ciągu 7 dni od dnia złożenia deklaracji i opłacenia składki nie podejmie uchwały o odmowie przyjęcia do Klubu.
 3. Członkiem wspierającym Klub może zostać osoba fizyczna, prawna albo podmiot nie posiadający osobowości prawnej, deklarujące pomoc finansową, rzeczową, merytoryczną lub inną, uzgodnioną z Klubem, służącą realizacji celów statutowych. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu deklaracji (pisemnie albo poprzez formularz elektroniczny), na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działal-ność i rozwój Klubu. Członkostwo honorowe jest przyznawane na wniosek trzech Członków zwy-czajnych Klubu, na podstawie uchwały Zarządu.

§ 8

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Klubu;

 2. korzystania na zasadach określonych przez władze Klubu z basenów oraz innych obiektów, urządzeń i sprzętu, stanowiących własność Klubu lub będących w jego dyspozycji;

 3. udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Klub;

 4. zgłaszania propozycji projektów realizujących cele statutowe;

 5. noszenia odznaki i stroju sportowego w ustalonych barwach Klubu;

 6. korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim Członkom Klub.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów;
 2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu;
 3. regularnego opłacania składek;
 4. dbania o prestiż i rozwój Klubu.

§ 10

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Klubu.
 3. Członkowie honorowi, oraz wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 11

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. na podstawie uchwały Zarządu Klubu:
  1. z powodu nieopłacania składki członkowskiej,
  2. z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu,
  3. z powodu nieuczestniczenia w działaniach Klubu,
  4. na pisemny wniosek 2/3 liczby Członków Klubu z powodów, o których mowa w punktach (2), (3),
  5. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, albo praw obywatelskich, na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  6. śmierci Członka oraz
  7. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne (dotyczy Członków wspierających).

§ 12

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. Do czasu jej podjęcia członkostwo ulega zawieszeniu.

§13

Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swych obowiązków, osiągnięcia oraz udział w działalności sportowej mogą być wyróżniani i nagradzani przez władze Klubu.

IV. Władze Klubu

§ 14

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata.
 3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenia Członków i/lub posiedzenia pozostałych władz Klubu mogą odbywać się w całości, bądź w części, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej online. Środki komunikacji elektronicznej online wykorzystywane do obrad Walnych Zgromadzeń Członków oraz pozostałych władz Klubu mają zapewniać transmisję obrad w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym i wykonywanie prawa głosu.

§ 15

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. Członkowie zwyczajni, z głosem stanowiącym;
  2. Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście, z głosem doradczym.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Klubu.
 4. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich Członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych Klubu.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzania Klubu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek co najmniej połowy obecnych zarządzone zostanie głosowanie tajne.

§ 16

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. ookreślanie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu;
  2. uchwalanie zmian Statutu;
  3. wybór Prezesa Klubu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium, na wniosek komisji Rewizyjnej;
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  6. uchwalanie regulaminu Zarządu;
  7. uchwalanie budżetu;
  8. wybór i odwołanie wszystkich władz Klubu;
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu;
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Klubu lub jego władze;
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 2. Walne Zgromadzenie Członków ma prawo do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd reprezentuje Klub na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz 2 Członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i zwoływane są przez Prezesa Klubu.
 4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Klubu, upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie. W przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych przez Klub wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów statutowych Klubu;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu;
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążeniu majątku Klubu;
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich, wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu oraz terminu ich płatności;
 7. reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 9. przyjmowanie i skreślanie Członków;
 10. wykonywanie zamówień publicznych;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i zwalniania pracowników.

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
 2. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz na rok.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.

§ 20

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Klubu;
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Klubu;
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków; 
 6. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem Statutu przez Członków Klubu;
 7. rozstrzyganie sporów między Członkami a Zarządem Klubu.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
  1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Klubu;
  2. żądania od Członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Klubie.

§22

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z Członkami Zarządu;
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§23

W razie, gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie tego organu władzy Klubu, której skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Osoby dokooptowane pełnią swoje funkcje do końca kadencji danego organu Klubu.

V. Majątek i fundusze

§24

Majątek Klubu powstaje:

 1. ze składek członkowskich;
 2. darowizn, spadków, zapisów;
 3. dochodów z własnej działalności statutowej;
 4. dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Klubu lub będących w jego posiadaniu;
 5. ofiarności publicznej;
 6. dotacji, subwencji, grantów.

§25

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Klubu.
 2. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd.

V. Postanowienia końcowe

§ 26

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zgroma-dzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności 1/2 liczby Członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawa o stowarzyszeniach oraz Kodeksu Cywilnego.