Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Warsaw Masters Team z siedzibą w Warszawie przy ul. Żółkiewskiego 40/11, 04-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawa pod nr KRS 0000277776, numer REGON 140972341, numer NIP 1181896985

II.

Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji do grup pływackich i komunikacji mailowej dotyczącej zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie Warsaw Masters Team zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.

III.

W  każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać  Pani/Pana dane w  tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, prawi wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV.

Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania obowiązków dotyczących realizowanych projektów, niedużej jednak niż do zakończenia projektu/zlecenia lub niezwłocznie po cofnięciu zgody o przetwarzaniu danych.

V.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. przenoszenia danych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego

VI.

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie zlecenia/projektu.

VII.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.