Szkoła pływania

Szkoła pływania

Jesteśmy liderem w dziedzinie nauczania i doskonalenia techniki oraz treningu pływackiego.

Nasi trenerzy i instruktorzy to pasjonaci, posiadający ogromną wiedzę w zakresie metodyki nauczania i doskonalenia pływania. Są byłymi wyczynowymi sportowcami, którzy do dzisiaj systematycznie przygotowują się do startów w zawodach i odnoszą sukcesy w kraju i za granicą.

Zajęcia prowadzimy na wybranych sportowych basenach znajdujących się na terenie Warszawy. Szkolimy w grupach o różnym stopniu zaawansowania. Zainteresowanym udzielamy również konsultacji indywidualnych. Podczas długich weekendów, ferii i wakacji organizujemy obozy treningowe w profesjonalnych ośrodkach sportowych.

Nasi pływacy to najczęściej osoby aktywne sportowo, zmotywowane do systematycznego uczestnictwa w treningach. Świetna atmosfera na zajęciach i wspólne wyjazdy sprawiają, że grupy łatwo się integrują, a aspekt towarzyski staje się równie ważny jak sportowy.

Wiele razy marzyłeś o tym by zbliżyć się umiejętnościami pływackimi do najlepszych? Potrzebujesz trenera i grupy, która pozwoli na większą mobilizację do wysiłku? Świetnie trafiłeś!

Zarejestruj się przez formularz zgłoszeniowy!

 

Regulamin
Cennik
Kadra

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA WARSAW MASTERS TEAM

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin Szkoły Pływania Warsaw Masters Team (dalej: SZKOŁA PŁYWANIA WMT), zwany dalej REGULAMINEM, reguluje zasady funkcjonowania SZKOŁY PŁYWANIA WMT oraz udziału w jej zajęciach.
 2. REGULAMIN stanowi wzorzec dla umów zawieranych przez osoby zgłaszające swój udział oraz uczestniczące w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT.
 3. REGULAMIN jest dostępny na stronie internetowej masters.waw.pl/naszetreningi/szkola-plywania/ oraz w formie pliku PDF; każda osoba zainteresowana jego treścią może się z nią zapoznać i/lub uzyskać do niej dostęp w dogodnym dla siebie czasie. Plik PDF zawierający REGULAMIN może zostać przez osobę zainteresowaną pobrany ze strony internetowej wydrukowany i/lub zapisany na urządzeniach końcowych będących w jej posiadaniu.
 4. REGULAMIN w żadnym zakresie nie ogranicza praw przyznanym konsumentom w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w treści REGULAMINU, stosuje się powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa.
 6. W razie powstania sporu na tle realizacji postanowień niniejszego REGULAMINU, osoba, która zawarła umowę i bierze udział w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT, ma możliwość zwrócenia się o stosowna pomoc do działających instytucji ochrony praw konsumentów, jak również podjąć działania w celu ugodowego zakończenia sporu bezpośrednio z ORGANIZATOREM SZKOŁY PŁYWANIA WMT. Powyższe możliwości nie ograniczają uprawnień konsumenta do skierowania sprawy do właściwego miejscowo i rzeczowo sądu powszechnego, ustalonego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • 1. Słowniczek pojęć:
Ilekroć w REGULAMINIE użyto pojęcia:
 • ORGANIZATOR – rozumie się przez to stowarzyszenie działające pod nazwą WARSAW MASTRS TEAM, z siedzibą w Warszawie (04-305), przy ul. Żółkiewskiego 40 lok. 11, (adres biura: Warszawa (02-511), ul. Merliniego 4, na terenie Wodnego Parku Warszawianka), wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszaw w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS 277776, NIP: 1181896985;
 • SZKOŁA PŁYWANIA WMT – rozumie się formę działalności ORGANIZATORA polegającą na organizacji zajęć na basenie i/lub na wodach otwartych, podczas których uczestnicy podejmują się nauki pływania, doskonalenia posiadanych umiejętności pływackich i/lub realizacji celów wyznaczonych przez ORGANIZATORA, właściwych dla poszczególnych GRUP, opisanych na stronie internetowej masters.waw.pl/naszetreningi/szkola-plywania/;
 
 • ZGŁASZAJĄCY/UCZESTNIK – rozumie się przez to osobę fizyczną, stronę umowy, która zgłasza siebie do udziału w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT; ZGŁASZAJĄCY może być wyłącznie osobą pełnoletnią; jeżeli w danym przypadku z indywidualnych uzgodnień nie wynika nic innego, każdy ZGŁASZAJĄCY jest konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa; ZGŁASZAJĄCY staje się UCZESTNIKIEM z chwilą przyjęcia ZGŁOSZENIA;
 • ZGŁOSZENIE – rozumie się przez to formularz udostępniony przez ORGANIZATORA na stronie internetowej masters.waw.pl/naszetreningi/szkola-plywania/, w którym ZGŁASZAJĄCY zgłasza się, jako UCZESTNIK w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT, wypełniając poszczególne rubryki w ZGŁOSZENIU, podając konieczne dane, a następnie przesyła je ORGANIZATOROWI poprzez ten formularz;
 • CENNIK – rozumie się przez to informację udostępnioną przez ORGANIZATORA na stronie internetowej masters.waw.pl/naszetreningi/szkola-plywania/, określającą obiekt (miejsce) i rodzaj prowadzonych zajęć prowadzonych przez SZKOŁĘ PŁYWANIA WMT oraz cenę udziału w tych zajęciach. Cena podana w CENNIKU może obejmować koszt wejście do obiektu, w którym prowadzone są zajęcia, albo nie go obejmować.
 • GRUPA – rozumie się przez to formę prowadzenia zajęć z UCZESTNIKAMI. ORGANIZATOR prowadzi zajęcia SZKOŁY PŁYWANIA WMT grupowo, dzieląc UCZESTNIKÓW na GRUPY. Podział na GRUPY następuje wg poziomu zaawansowania deklarowanego przez UCZESTNIKÓW; ORGANIZATOR może określać dla poszczególnych GRUP cele treningowe, jakie powinny zrealizować w SEZONIE TRENINGOWYM;
 • JEDNOSTKA TRENIGOWA – rozumie się przez to czas trwania zajęć dla poszczególnych GRUP; czas trwania JEDNOSTKI TRENINGWEJ może być różny w zależności od obiektu (miejsca) prowadzenia zajęć oraz poziomu zaawansowania danej GRUPY. Minimalna JEDNOSTKA TRENINGOWA w SZKOLE PŁYWANIA WMT trwa 60 min. Szczegóły dotyczące JEDNOSTEK TRENINGOWYCH w poszczególnych obiektach (miejscach) prowadzenia zajęć są podawane na stronie internetowej masters.waw.pl/naszetreningi/szkola-plywania/.
 • SEZON TRENINGOWY – rozumie się przez okres, w jakim SZKOŁA PŁYWANIA WMT prowadzi zajęcia dla poszczególnych GRUP. SEZON TRENINGOWY w SZKOLE PŁYWANIA WMT trwa od września do lipca. Daty, w których rozpoczyna się i kończy SZEON TRENIGOWY mogą być różne dla poszczególnych obiektów (miejsc) i/lub GRUP. Szczegóły dotyczące początku i końca zajęć dla poszczególnych GRUP są podawane na stronie internetowej
www.masters.waw.pl/naszetreningi/szkola-plywania/.
 • 2. Zgłoszenie udziału w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT:
 1. Zgłoszenie udziału w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT odbywa się przez wypełnienie ZGŁOSZENIA dostępnego na stronie internetowej masters.waw.pl/naszetreningi/szkola-plywania/.
 2. ZGŁASZAJĄCY wypełniając ZGŁOSZENIE, wpisuje w odpowiednie rubryki dane potrzebne ORGANIZATOROWI do przyporządkowania ZGŁASZAJĄCEGO do GRUPY właściwej ze względu na wybrany obiekt (miejsce), gdzie prowadzone są zajęcia, dzień tygodnia, czas trwania zajęć oraz deklarowany poziom zaawansowania.
 3. ZGŁOSZENIE uznaje się za przyjęte, zgodnie z treścią wypełnioną przez ZGŁASZAJĄCEGO, po potwierdzeniu przez ORGANIZATORA wolnego miejsca w wybranej GRUPIE.
 4. W przypadku braku miejsc w GRUPIE wybranej w ZGŁOSZENIU/zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających rozpoczęcie zajęć, ORGANIZATOR, w porozumieniu ze ZGŁASZAJĄCYM, może ustalić jego udział w innej GRUPIE i/lub inny czas rozpoczęcia zajęć, a także zasady zmiany GRUPY w trakcie SEZONU TRENINGOWEGO, w przypadku pojawienia się możliwości udziału w GRUPIE wybranej w ZGŁOSZENIU.
 5. Dla ZGŁOSZEŃ przesłanych do ORGANIZATORA i przyjętych przed SEZONEM TRENINGOWYM, o ile nie ma innych, indywidualnych, ustaleń, przyjmuje się, że UCZESTNICY rozpoczynają zajęcia na pierwszym terminie właściwym dla wybranej przez siebie GRUPY.
 6. Dla ZGŁOSZEŃ przesłanych do ORGANIZATORA i przyjętych w trakcie trwania SEZONU TRENINGOWEGO, o ile pozwalają na to wolne miejsca w wybranej GRUPIE, UCZESTNICY rozpoczynają zajęcia od pierwszego dnia najbliższego miesiąca, w którym się one odbywają, licząc od dnia przyjęcia ZGŁOSZENIA.
 • 4. Zawarcie i czas trwania umowy:
 1. Zawarcie umowy na udział w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT następuje elektronicznie, z chwilą przyjęcia ZGŁOSZENIA przez ORGANIZATORA.
 2. Umowa na udział w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT jest umową zawartą na odległość.
 3. Umowa na udział w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 • 4. Odstąpienie od umowy:
 1. UCZESTNIK, będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia takiej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, podpisane przez ZGŁASZAJĄCEGO, należy doręczyć ORGANIZATOROWI na piśmie. Uznaje się za spełnienie obowiązku doręczenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli UCZESTNIK prześle, za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: biuro@masters.waw.pl, skan podpisanego oświadczenia. ORGANIZATOR bez zbędnej zwłoki potwierdza otrzymane oświadczenie o odstąpieniu o umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne z chwilą jego doręczenia ORGANIZATOROWI.
 2. W przypadku, gdyby UCZESTNIK, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, uczestniczył w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT, będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty z zajęcia w brał udział. Podstawą naliczenia opłaty będzie cena zajęć GRUPY, do której zapisał się UCZESTNIK, przeliczona na ilość faktycznie odbytych zajęć.
 3. ZGŁASZAJĄCY/UCZESTNIK może zrezygnować z udziału w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT także w okresie pomiędzy wysłaniem ZGŁOSZENIA do ORGANIZATORA a dniem zawarcia umowy i faktycznym rozpoczęciem zajęć, wysyłając pisemne zawiadomienie o rezygnacji za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@masters.waw.pl.
 • 5. Wypowiedzenie umowy:
 1. UCZESTNIK może wypowiedzieć umowę:
 • w trakcie trwania SEZONU TRENINGOWEGO, ze skutkiem na koniec miesiąca, po dniu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy doręczyć ORGANIZATOROWI na piśmie. Uznaje się za spełnienie obowiązku doręczenia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, jeżeli skan podpisanego oświadczenia zostanie przesłany za pośrednictwem poczty e-mail, na adres biuro@masters.waw.pl. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu nie wstrzymuje jej realizacji w okresie wypowiedzenia i nie zwalnia UCZESTNIKA z opłat za udział w zajęciach w tym okresie,
 • po zakończeniu SEZONU TRENINGOWEGO, a przed rozpoczęciem kolejnego, w każdym czasie, po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, na takich samych zasadach, jak opisanych w ust. 1, ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia.
 1. ORGANIZATOR, z ważnych przyczyn, może wypowiedzieć umowę, ze stukiem na dzień wskazany w oświadczeniu, jeżeli z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA, nie będzie możliwe dalsze prowadzenia zajęć w GRUPIE wybranej przez danego UCZESTNIKA i nie uda się osiągnąć porozumienia co udziału UCZESTNIKA w innej GRUPIE. W okresie wypowiedzenia, jeżeli są kontynuowane zajęcia, UCZESTNIK nie jest zwolniony z opłat za udział w nich.
 2. Umowa może zostać również wypowiedziana i/lub rozwiązana w przypadkach opisanych w dalszych regulacjach.
 • 6. Zmiany w umowie:
 1. UCZESTNIK, w porozumieniu i za zgodą ORGANIZATORA, może dokonywać zmian w treści umowy, poprzez zmianę GRUPY prowadzonej w tym samym lub innym obiekcie (miejscu). Uzgodnienia stron w tym zakresie mogą się odbywać za pośrednictwem poczty e-mail, albo osobiście w porozumieniu z trenerem GRUPY i/lub przedstawicielem ORGANIZATORA.
 2. Zmiana GRUPY będzie możliwa, jeżeli w GRUPIE, do której chciałby przejść UCZESTNIK są wolne miejsca i poziom jej zaawansowania uwzględnia aktualne umiejętności UCZESTNIKA.
 3. Jeżeli zmiana GRUPY następuje w trakcie trwania SEZONU TRENINGOWEGO, jest ona skuteczna od początku najbliższego miesiąca. W przypadku zmiany GRUPY po zakończeniu SEZONU TRENINGOWEGO, będzie ona skuteczna od początku kolejnego SEZONU TRENINGOWEGO. Po zmianie GRUPY, UCZESTNIKA będzie zobowiązany do uiszczania opłat właściwych dla nowej GRUPY, zgodnie z CENNIKIEM.
 4. Za zmianę umowy uważa się także zgłoszenie przez UCZESTNIKA udziału w zajęciach w więcej niż jednej GRUPIE. Do zgłoszenia UCZESTNIKA udziału w kolejnej GRUPIE stosuje się odpowiednio ust. 2 i 3. W przypadku przystąpieniu do kolejnej GRUPY, UCZESTNIK będzie zobowiązaniu do uiszczania tylu opłat abonamentowym, w ilu GRUPACH będzie brał udział w zajęciach, zgodnie z CENNIKIEM, chyba że ORGANIZATOR ustali inną opłatę abonamentową za udział w kilku GRUPACH łącznie, o czym taki UCZESTNIK zostanie powiadomiony indywidualnie.
 • 7. Organizacja zajęć:
 1. Zajęcia w GRUPACH odbywają się dwa razy w tygodniu, zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie internetowej masters.waw.pl/naszetreningi/szkola-plywania/. Harmonogram określa także poziom zaawansowania danej GRUPY oraz czas JEDNOSTKI TRENINGOWEJ obowiązującej w tej GRUPIE.
 2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Opłaty za zajęcia, które się nie odbyły, zostaną rozliczone w abonamencie czerwcowym lub lipcowym. O odwołanych treningach ORGANIZATOR będzie powiadamiał UCZESTNIKÓW za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do łączenia zajęć prowadzonych w tym samym czasie w kilku GRUPACH i/lub wydłużania JEDNOSTKI TRENINGOWEJ podczas zajęć łączonych. O terminach i obiektach (miejscach), gdzie będą prowadzone zajęcia łączone, ORGANIZATOR będzie powiadamiał UCZESTNIKÓW GRUP, których będzie dotyczyło łączenie za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Na UCZESTNIKU spoczywa obowiązek zapewnienia sobie odpowiedniego stroju kąpielowego, czepka, okularków, klapek i ręcznika, a także sprzętu pływackiego potrzebnego do realizacji planu zajęć/treningów, a w szczególności płetw, „łapek” i bojek. ORGANIZATOR nie może zapewnić, że w obiekcie (miejscu), w którym prowadzone są zajęcia będzie dostępny sprzęt pływacki potrzebny do realizacji planu zajęć/treningów dla wszystkich UCZESTNIKÓW danej GRUPY.
 5. UCZESTNICY biorący udział w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT zobowiązują się do przestrzegania regulaminów ustalonych przez właścicieli/zarządców obiektów (miejsc), gdzie odbywają się zajęcia SZKOŁY PŁYWANIA WMT.
 6. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności wobec UCZESTNIKA za sytuację, w której właściciel/zarządca obiektu (miejsca), gdzie odbywają się zajęcia, nie dopuści UCZESTNIKA do zajęć SZKOŁY PŁYWANIA WMT, względnie spowoduje usunięcie UCZESTNIKA z terenu obiektu (miejsca) przed lub w trakcie zajęć, wskutek naruszenia przez niego regulaminu.
 7. ORGANIZATOR, także poprzez trenera prowadzącego zajęcia, może, po interwencji przedstawicieli właściciela/zarządcy obiektu (miejsca), gdzie odbywają się zajęcia, w związku ze stwierdzonymi naruszeniami regulaminu, wydawać polecenia UCZESTNIKOM zmierzające do zaprzestania przez nich naruszeń tego regulaminu.
 8. Zajęcia zaczynają się i kończą na sygnał trenera. UCZESTNIK jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na zajęcia. Wcześniejsze zakończenie zajęć jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z trenerem.
 9. ZGŁASZAJĄCY/UCZESTNIK wypełniając ZGŁOSZENIE i przystępując do zajęć w wybranej GRUPIE, oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do jego uczestniczenia w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT. Jeżeli UCZESTNIK wie, albo dowiedział się o jakichkolwiek okolicznościach zdrowotnych mogących mieć wpływ na jego udział w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym ORGANIZATOWA i/lub trenera prowadzącego zajęcia. Zatajenie, bądź podanie ORGANIZATOROWI nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia, całkowicie zwalnia ORGANIZATORA od odpowiedzialności za zdarzenia będące tego skutkiem.
 10. Po rozpoczęciu zajęć, w przypadku pojawienia się okoliczności zdrowotnych, które mogą skutkować powstaniem przeciwwskazań do dalszego udziału danego UCZESTNIKA w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT, UCZESTNIK jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia trenera i/lub ORGANIZATORA o pojawieniu się takich przesłanek. W takim przypadku ZGŁASZAJĄCY i trener/ORGANIZATOR, w zależności od okoliczności, wspólnie podejmą decyzję o dalszym udziale danego UCZESTNIKA w konkretnych zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT.
 11. W przypadku zauważenia przez trenera, w czasie trwania zajęć, jakichkolwiek okoliczności, które mogą być związane ze zdrowiem UCZESTNIKA, uniemożliwiające albo utrudniające udział w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT bez zagrożenia dla jego zdrowia i życia, ma on prawo natychmiast przerwać bądź zakończyć zajęcia dla tej osoby. Po zaistnieniu takiej okoliczności, ORGANIZATOR może poprosić UCZESTNIKA do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT pod rygorem odmowy dalszego uczestnictwa, a nawet rozwiązania umowy. Po przedstawieniu dokumentów lekarskich, UCZESTNIK i ORGANIZATOR, w zależności od okoliczności, wspólnie podejmą decyzję o dalszym udziale danego UCZESTNIKA w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT.
 12. Jeżeli rodzaj zajęć prowadzonych przez ORGANIZATORA w ramach danej GRUPY, będzie wymagał przedstawienia zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do udziału w takich zajęcia, takie dokumenty zostaną okazane przed rozpoczęciem cyklu zajęć, w celu ustalenia ich programu. O ewentualnych zmianach stanu zdrowia związanych z rodzajem prowadzonych zajęć, UCZESTNIK będzie powiadamiał trenera/ORGANIZATORA niezwłocznie po pojawieniu się takich okoliczności.
 13. W przypadku poważnej choroby, kontuzji, bądź w przypadku wyjątkowych zdarzeń losowych, UCZESTNIK. w porozumieniu z ORGANIZATOREM, może zawiesić uczestnictwo w zajęciach na czas trwania choroby, kontuzji, bądź skutków zdarzenia losowego. W takim przypadku wniesiona opłata za zajęcia zostaje przeniesiona zostaje na miesiąc po ustaniu przyczyny zawieszenia uczestnictwa w zajęciach.
 14. W przypadku nieobecności UCZESTNIKA z jakichkolwiek przyczyn leżących po jego stronie, ORGANIZATOR nie przewiduje możliwości odrabiania zajęć w innych terminach.
 • 8. Zasady płatności za udział w zajęciach:
 1. Za udział w zajęciach w wybranej GRUPIE, UCZESTNIK jest zobowiązany uiszczać opłatę wynikającą z CENNIKA. Opłata ma charakter miesięcznego abonamentu. CENNIK znajduje się na stronie internetowej ORGANIZATORA masters.waw.pl/nasztreningi/szkola-plywania/.
 2. Płatność abonamentu następuje z góry, do 5 dnia danego miesiąca, za bieżący okres udziału w zajęciach SZKOŁY PŁYWANIA WMT. Płatność abonamentu może być regulowana przelewem na rachunek wskazany przez ORGANIZATORA, albo gotówką biurze ORGANIZATORA, w Warszawie przy ul. Merliniego 4, Wodny Park Warszawianka.
 3. Dla UCZESTNIKÓW, którzy biorą udział w zajęciach w więcej, niż jednej GRUPIE, ORGANIZATOR może ustalić inną kwotę abonamentu, niż wskazaną w CENNIKU. O wysokości abonamentu dla osób biorących udział w więcej niż jednej GRUPIE, zainteresowani będą otrzymywać informację za pośrednictwem poczty e-mail i/lub wiadomości przesyłanych na podane w ZGŁOSZENIU numery telefonów. Terminy i zasady płatności takich abonamentów są takie same, jak dla UCZESTNIKÓW biorących udział w zajęciach jednej GRUPY.
 4. Płatność abonamentu za udział w zajęciach może odbywać się w trybie online, za pośrednictwem specjalnej aplikacji dostosowanej do potrzeb ORGANIZATORA. Jeżeli płatność abonamentu ma odbywa się trybie online, za pośrednictwem aplikacji, ORGANIZATOR przekazuje UCZESTNIKOM dostęp do tej aplikacji. Dane w aplikacji uwzględniają wszystkie ustalenia poczynione pomiędzy ORGANIZATOREM a UCZESTNIKIEM w zakresie jego udziału w wybranej GRUPIE/wybranych GRUPACH, terminów zajęć oraz wysokości abonamentu, a także posiadają zindywidualizowany link do płatności abonamentu online. W przypadku dokonywania płatności abonamentu online, za pośrednictwem aplikacji, nie stosuje się ust. 2. Aplikacja, oprócz umożliwienia dokonywania płatności abonamentu online i bieżącej weryfikacji dokonywanych płatności, pozwala także na monitoring obecności UCZESTNIKA na zajęciach.
 5. ORGANIZATOR ma prawo zmienić wysokość abonamentów dla poszczególnych GRUP, w szczególności w przypadku zmiany kosztów wynajęcia torów pływackich w obiektach (miejscach), na których odbywają się poszczególne zajęcia. O nowej wysokości abonamentu oraz daty, od jakiej będzie obowiązywać, ORGANIZATOR powiadomi wszystkich zainteresowanych UCZESTNIKÓW za pośrednictwem poczty e-mail, oraz dokona zmiany CENNIKA.
 6. Nieobecność UCZESTNIKA, z jakichkolwiek przyczyn leżących po jego stronie, na poszczególnych zajęciach w okresie, za jakich został zapłacony abonament, nie stanowi podstawy do zwrotu jej części za ten okres, albo jej zmniejszenia w kolejnym miesiącu.
 7. ORGANIZATOR ma prawo odmówić UCZESTNIKOWI udziału w zajęciach, który nie opłacił abonamentu w terminie. Wznowienie udziału w zajęciach może nastąpić po uiszczeniu brakującej kwoty. Brak opłaty abonamentu za dwa kolejne miesiące może skutkować rozwiązaniem przez ORGANIZATORA umowy w trybie natychmiastowym, ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia w tej kwestii. Przywrócenie ważności umowy i powrót do udziału w wybranej GRUPIE jest możliwe po uiszczeniu zaległości, jednak w takim przypadku ORGANIZATOR nie może zagwarantować UCZESTNIKOWI miejsca w dotychczasowej GRUPIE.
 • 9. Reklamacje:
 1. ZGŁASZAJĄCY/UCZESTNICY będący konsumentami, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mogą zgłaszać ORGANIZATOROWI, na piśmie, swoje uwagi dotyczące funkcjonowania SZKOŁY PŁYWANIA WMT w zakresie realizacji umowy zawartej w oparciu o niniejszy REGULAMIN i/lub o ustalenia indywidualne, jeżeli takie miały miejsce.
 2. Reklamację należy zgłosić na piśmie, podając danego ZGŁASZAJĄCEGO/UCZESTNIKA (pełnoletniego), rodzaj i datę ujawnionego uchybienia, oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji, adres, na jaki powinna być wysłana odpowiedź (może być adres e-mail wskazany w ZGŁOSZENIU, albo inny podany przez ZGŁASZAJĄCEGO/UCZESTNIKA (pełnoletniego) w piśmie reklamacyjnym.
 3. Wypełnieniem wymogu pisemnego złożenia reklamacji będzie przesłanie oświadczenia na adres siedziby ORGANIZATORA, bądź przesłanie skanu podpisanego zgłoszenia na adres: biuro@masters.waw.pl.
 4. ORGANIZATOR rozpoznaje reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym, niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia oświadczenia w sprawie.
 • 10. Postanowienia końcowe:
 1. W przypadku zmiany danych teleadresowym, w tym w szczególności numeru telefonu i adresu e-mail, UCZESTNIK zobowiązuje się do podania aktualnych danych. W przypadku nie powiadomienia ORGANIZATORA o nowych danych teleadresowych, korespondencja/informacja przesłana na ostatni znany adres e-mail/numer telefonu będzie skuteczna. Brak aktualizacji danych teleadresowych może również spowodować niedostępność informacji o zajęciach (zmianach, odwołaniach, łączeniach) przekazywanych przez ORGANIZATORA za pośrednictwem poczty e-mail i/lub wiadomości przesyłanych na podane numery telefonów.
 2. Wszystkie dane osobowe podane w ZGŁOSZENIU podlegają ochronie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Szczegóły związane z ochroną danych osobowych UCZESTNIKÓW, a w szczególności prawa im przysługujące, znajdują się na stronie internetowej ORGANIZATORA: masters.waw.pl/rodo/.
 3. W kwestiach nie uregulowanych w treści niniejszego REGULAMINU stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Niniejszy REGULAMIN obowiązuje od początku SEZONU TRENINGOWEGO 2019/2020, do czasu jego zmiany.

Treningi dla każdej z grup odbywają się dwa razy w tygodniu.

 

Warszawianka: poniedziałek i czwartek, wtorek i piątek, wtorek i czwartek

Płatność w abonamencie miesięcznym wynosi 180 zł. W cenę nie jest wliczony koszt wejścia na pływalnię. W Wodnym Parku akceptowane są karty MultiSport, OK System, FitProfi i inne.

 

Polonia: poniedziałek i środa

Płatność w abonamencie miesięcznym wynosi 290 zł. Koszt wejścia na basen wliczony jest w cenę abonamentu.

 

Inflancka: wtorek i czwartek

Płatność w abonamencie miesięcznym wynosi 290 zł. Koszt wejścia na basen wliczony jest w cenę abonamentu.

Andrzej Skorykow trener / instruktor / zawodnik / prezes
Prezes i założyciel największego w Polsce Stowarzyszenia Warsaw Masters Team i Szkoły Pływania Masters skupiającego dorosłych pływaków. Były zawodnik startujący w barwach Legii Warszawa. Wielokrotny mistrz i rekordzista Polski w pływaniu we wszystkich kategoriach wiekowych. Aktualnie między innymi V-ce Mistrz Europy w stylu motylkowym w kat. +40 lat. Na co dzień trenuje i doskoanli umiejętności pływackie dorosłych pływaków i triathlonistów

Monika Jarecka trener/instruktor/zawodnik
Absolwentka słynnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu oraz warszawskiej AWF. Trener i wychowawca młodzieży gimnazjalnej w klasach pływackich na warszawskiej Pradze, wcześniej na Woli. Jej podopieczni to liczni medaliści i finaliści Mistrzostw Polski juniorów. Współzałożycielka Stowarzyszenia oraz szkoły pływania dla dorosłych. Wciąż aktywna sportowo, systematycznie rywalizuje w zawodach pływackich dla Mastersów. W swojej kategorii wiekowej jest aktualną Rekordzistką Polski w stylu klasycznym.

Marlena Dobrasiewicz trener/instruktor/zawodnik
Absolwentka Akademii Wychowania Fizyznego w Warszawie. Była zawodniczka, medalistka Mistrzostw Polski. Poza nauką od podstaw łącznie z etapem adaptacji do środowiska wodnego doskonali nabyte umiejętności w czterech stylach pływackich. Prowadzi również treningi dla dorosłych pływaków i triathlonistów.

Aleksandra Samełko trener/instruktor/psycholog/zawodnik
Była zawodniczka w pływaniu i pięcioboju nowoczesnym. Jest doskonałym fachowcem w nauczaniu i doskonaleniu pływania, zarówno młodzieży jak i osób dorosłych. Posiada bogaty warsztat trenerski. Zajęcia przez nią prowadzone są bardzo wszechstronne i dzięki temu wyjątkowo atrakcyjne. Absolwentka studiów psychologicznych w SWPS. Pracę trenerską łącz z pracą naukową w AWF w Warszawie.

Mateusz Grula trener/instruktor/zawodnik
Zawodnik z wieloletnim doświadczeniem, wielokrotny medalista i rekordzista MP Juniorów oraz Mistrzostw Polski w Pływaniu. Aktualnie trenuje w klubie AZS AWF Warszawa pod okiem trenera Pawła Słomińskiego. Od kilku lat realizuje swoją pasję również jako instruktor, starając się przekazać dzieciom i dorosłym wiedzę, zdobytą przez dwanaście lat treningów i startów w zawodach.

Patryk Gąsior trener/instruktor/zawodnik
Zawodnik z 13 letnim doświadczeniem, medalista Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w Pływaniu. Były zawodnik warszawskiej Polonii i AWF Warszawa. Obecnie, jako instruktor przekazuje doświadczenie zdobyte od najwybitniejszych trenerów polskiego pływania, a zarazem realizuje życiową pasję i wdraża swoje nowatorskie pomysły.

Aleksandra Siwczuk trener/instruktor/zawodnik
Instruktor pływania i lekkiej atletyki. W wodzie od dziecka, w triathlonie aktywna od 2009 roku. Wychowanka WMT z bogatym doświadczeniem startowym i trenerskim – pracuje z podopiecznymi na wielu płaszczyznach – od poprawy kondycji ogólnej po sporty multidyscyplinarne.

Bartosz Ostrowski trener/instruktor/zawodnik
Narkoman basenowy. Zawodnik masters. Uwielbia spędzać czas w wodzie, ale przepada także za sędziowaniem zawodów. Rozmawia tylko o pływaniu ….  Cały czas dąży do perfekcji w tym co robi. Chętnie dzieli się z innymi swoją miłością do pływania, kocha przekazywać swoje umiejętności innym podczas prowadzenia treningów grup masters.

Trening sportowy

Jeśli już wiesz, że pływanie to właśnie ta dyscyplina, której chcesz się poświęcić swój czas i energię. Chcesz doskonalić umiejętności techniczne w dążeniu do poziomu wyczynowych pływaków i jednocześnie lubisz wysiłek fizyczny i zdrową rywalizację sportową, to nasze treningi są skierowane właśnie do Ciebie.

Celem naszych zajęć jest nauczanie umiejętności technicznych na poziomie wyczynowych pływaków. Systematyczne podnoszenie wydolności i sprawności organizmu. U nas możesz wspólnie z grupą osób dzielących tą samą pasję, czerpać mnóstwo przyjemności ze wspólnych treningów i sukcesów.

Zajęcia odbywają się na obiekcie wodnego parku „Warszawianka”, pływalni przy ul. Inflanckiej i ul. Konwiktorskiej. Treningi trwają od 60 do 75 min i odbywają się dwa razy lub cztery razy w tygodniu. Jest to czas spędzony w wodzie organizowany przez trenera na wynajętych na wyłączność dla naszego klubu torach.

Trening rekreacyjny

Lubisz i umiesz pływać czterema stylami, ale niekoniecznie chcesz rywalizować w sporcie. Uważasz że, pływanie to najlepszy sposób utrzymania lub rozwijania sprawności fizycznej. Chcesz ćwiczyć w grupie osób dzielących te same zainteresowania. Świetnie trafiłeś! Pod okiem naszych profesjonalnych trenerów możesz w pełni realizować swoje cele. Dbamy o harmonijny rozwój aparatu ruchowego. W umiarkowany i w pełni kontrolowany sposób, rozwijamy w wodzie siłę, gibkość, szybkość i wytrzymałość.

Zajęcia odbywają się na obiekcie wodnego parku „Warszawianka”, na pływalni przy ul. Inflanckiej i ul. Konwiktorskiej. Zajęcia trwają od 60 do 75 min i odbywają się dwa razy w tygodniu. Jest to czas spędzony w wodzie organizowany przez trenera.

Doskonalenie pływania

Uważasz, że nabyte umiejętności pływackie nie są już dla Ciebie wystarczające. Chcesz z większą łatwością pokonywać kolejne długości pływalni i do tego nie koniecznie jednym, czy dwoma sposobami. Wydaje Ci się, że pływanie jest dla Ciebie zbyt męczące. Chcesz zacząć uczy się kolejnego stylu pływackiego, nawrotów, skoku startowego itd. A może po cichu myślisz, że możesz spróbować w przyszłości rywalizować w tej pięknej dyscyplinie sportu? Treningi pod okiem naszych doświadczonych trenerów pozwolą Ci realizować swoje cele sportowe już od dziś.

Zajęcia odbywają się na obiekcie wodnego parku „Warszawianka”, na pływalni przy ul. Inflanckiej i ul. Konwiktorskiej. Zajęcia trwają 60-75 min i odbywają się dwa razy w tygodniu. Jest to czas spędzony w wodzie organizowany przez trenera.

Nauka pływania

Chcesz nauczyć się pływać, ale nie wiesz od czego zacząć? Marzysz o tym, aby sprawnie poruszać się w wodzie i poznać tajniki dotyczące wszystkich stylów pływackich? Nasi doświadczeni trenerzy nie tylko pozwolą Ci zdobyć umiejętności techniczne, ale także pokażą  jak ciekawą i wciągającą dyscypliną sportu jest pływanie. Przed podjęciem decyzji towarzyszy Ci lęk, że np. sobie nie poradzisz, postępy nie będą szły zgodnie z oczekiwaniami? Będziesz tak zwanym "outsiderem"? Zostaw te wątpliwości w domu. To my trenerzy jesteśmy od tego, żebyś poczuła, poczuł się dobrze na naszych zajęciach i już dziś możemy Ci to zagwarantować, że po pierwszych zajęciach, będziesz myśleć o terminie kolejnych. 

Zajęcia odbywają się na obiekcie wodnego parku „Warszawianka” i ul. Konwiktorskiej. Trwają od 60 do 75 min i odbywają się dwa razy w tygodniu. Jest to czas spędzony w wodzie organizowany przez trenera.

Początkujący

Chcesz oswoić się z wodą zanim zaczniesz myśleć o nauce pływania? Masz już za sobą kilka prób? Również nieudanych? Nasi doświadczeni trenerzy, którzy specjalizują się w oswajaniu i nauce pływania osób z lękiem, pozwolą Ci na bezstresowe pierwsze kroki w wodzie. Również ułatwią Ci wejść w kolejny etap: zdobywania pływackich umiejętności technicznych. Wciąż przed podjęciem decyzji towarzyszy Ci lęk, że np. sobie nie poradzisz, postępy nie będą szły zgodnie z oczekiwaniami? Będziesz tak zwanym "outsiderem"? Zostaw te wątpliwości w domu. To my trenerzy jesteśmy od tego, żebyś poczuła, poczuł się dobrze na naszych zajęciach i już dziś możemy Ci to zagwarantować, że po pierwszym spotkaniu, będziesz myśleć o terminie kolejnych zajęć.

Zajęcia odbywają się na pływalni przy ul. Inflanckiej i ul. Konwiktorskiej. Trwają 60 min i odbywają się dwa razy w tygodniu. Jest to czas spędzony w wodzie organizowany przez trenera.